Pravidla obchodu
Datum zveřejnění:

Pravidla internetového obchodu - www.7sun.eu

I. Obecná ustanovení

 1. Tato Pravidla stanoví všeobecné podmínky, způsob poskytování Služeb elektronickými prostředky a prodeje prostřednictvím Internetového obchodu www.7sun.eu Provozovatelem obchodu je Paweł Sternal, podnikající pod obchodním názvem 7SUN Paweł Sternal, zapsaný v registru podnikatelů Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6443163595, REGON 240990583, BDO 000495026 dále jen Prodávající.

 2. Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím:

  • e-mailová adresa: orders@7sun.eu;
  • telefonicky: +48 534 991 991;

Tato Pravidla jsou nepřetržitě k dispozici na webových stránkách www.7sun.eu způsobem, který umožňuje kdykoli jejich získání, přehrávání a záznam jejich obsahu vytištěním nebo uložením na nosič.

 1. Prodávající informuje, že využívání Služeb poskytovaných elektronickými prostředky může být pro každého uživatele internetu spojeno s rizikem spočívajícím v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do počítačového systému Zákazníka, získání a úpravy jeho údajů neoprávněnými osobami. K zamezení výše uvedených rizik by měl Zákazník používat vhodná technická opatření, která minimalizují jejich výskyt, zejména antivirové programy a firewall.

II. Definice

Termíny použité v Pravidlech znamenají:

 1. Pracovní dny – jedná se o dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků;

 2. Zákazník – podnikatel ve smyslu čl. 43 [1] občanského zákoníku, s výjimkou samostatně výdělečně činných fyzických osob, pro které Smlouva o poskytování služeb elektronickými prostředky nebo prodeje přímo souvisí s jejich podnikatelskou činností, není však odborného charakteru vyplývajícího zejména z předmětu jejich podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě předpisů o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti;
 3. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sb. č. 16, pol. 93 v platném znění);
 4. Účet – část Internetového obchodu přiřazená danému Zákazníkovi, pomocí které může Zákazník provádět konkrétní činnosti v rámci Internetového obchodu;
 5. Spotřebitel – Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu čl. 22 [1] občanského zákoníku;
 6. Dopravce – subjekt nebo osoba doručující Zboží objednané Zákazníkem;
 7. Pravidla – tento dokument;
 8. Zboží – produkt prezentovaný v Internetovém obchodě, jehož popis je dostupný vedle každého z prezentovaných produktů;
 9. Kupní smlouva – Smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
 10. Služby – služby poskytované Prodávajícím Zákazníkům elektronickými prostředky ve smyslu ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. č. 144, pol. 1204 v platném znění);
 11. Zákon o poskytování elektronických služeb – zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. č. 144, pol. 1204 v platném znění);
 12. Objednávka – prohlášení Zákazníka o úmyslu směřujícímu přímo k uzavření Kupní smlouvy, s uvedením zejména druhu a množství Zboží.

III. Pravidla pro používání internetového obchodu

 1. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:

  • počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k  internetu,

  • přístup k elektronické poště,
  • Internetový prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo novější,
  • povolení Cookies a Javascript ve webovém prohlížeči.
 2. Používáním Internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost Zákazníka, která vede k jeho seznámení s obsahem obsaženým v Obchodě.
 3. Zákazník je povinen zejména:
  • neposkytovat ani nezprostředkovat obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní a jiná práva třetích osob,
  • používat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
  • neprovádět akce jako jsou: zasílání nebo zveřejňování v rámci Internetového obchodu nevyžádaných obchodních informací (spam),
  • používat Internetový obchod způsobem, který není zatěžující pro ostatní Zákazníky a pro Prodávajícího,
  • používat jakýkoli obsah obsažený v rámci Internetového obchodu pouze pro osobní potřebu,
  • používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, s ustanoveními Pravidel, jakož i s obecnými zásadami používání internetu,
  • Důvěrnost cen a obchodních podmínek zobrazených na platformě.

IV. Služby

 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím Internetového obchodu využívání bezplatných Služeb, které jsou Prodávajícím poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 2. Služba vedení Účtu v Internetovém obchodě je dostupná po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na jedné z webových stránek Internetového obchodu. Smlouva o poskytování Služby spočívající ve vedení Účtu v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká okamžikem zaslání Zákazníkem žádosti o smazání Účtu.

 3. Zákazník může od Prodávajícího dostávat obchodní informace ve formě zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem (služba Newsletter). Za tímto účelem je nutné uvést správnou e-mailovou adresu nebo aktivovat příslušné pole v registračním nebo objednávkovém formuláři. Zákazník může kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních informací. Smlouva o poskytování služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká okamžikem zaslání Zákazníkem žádosti o odstranění jeho e-mailové adresy z odběru Newsletteru nebo odhlášení z odběru Newsletteru prostřednictvím odkazu ve zprávě zaslané v rámci služby Newsletter.
 4. Zákazník může porovnávat Zboží prostřednictvím Služby porovnání. Smlouva o poskytování Služby porovnání Zboží se uzavírá na dobu určitou a zaniká odstraněním Zboží ze seznamu „Porovnat“ nebo ukončením relace prohlížeče Zákazníkem.
 5. Zákazník, který má účet v obchodě, má možnost zaslat požadavek na ocenění Zboží. Smlouva o poskytování Služby spočívající v odeslání Prodávajícímu požadavku na ocenění vybraného Zboží zaniká okamžikem použití tlačítka „Odeslat“ nebo ukončením relace prohlížeče Zákazníkem.
 6. Zákazník může zasílat Prodávajícímu zprávy prostřednictvím formuláře „Dotaz na zboží“, který je dostupný na kartě každého Zboží. Smlouva o poskytování Služby spočívající v poskytnutí interaktivního formuláře „Dotaz na zboží“, který umožňuje Zákazníkům kontaktovat Prodávajícího ohledně Zboží, se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání zprávy Zákazníkem.
 7. Zákazník může kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím chatu dostupného na webových stránkách Obchodu. Smlouva o poskytování Služby spočívající v poskytování interaktivního chatu, který umožňuje Zákazníkům kontaktovat Prodávajícího, se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem zavření chatovacího okna nebo opuštěním stránek Internetového obchodu Zákazníkem.
 8. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a akce, jejichž podmínky budou vždy zveřejněny na webových stránkách Obchodu. Akce v Internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud Pravidla dané akce nestanoví jinak.
 9. V případě porušení Zákazníkem ustanovení těchto Pravidel může Prodávající po předchozí neúspěšné výzvě k ukončení nebo odstranění porušování s přiměřenou lhůtou vypovědět smlouvu o poskytování Služeb se zachováním 14-denní výpovědní lhůty.

V. Postup při uzavírání Kupní smlouvy

 1. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

 2. Veškeré Zboží dostupné v Internetovém obchodě je zcela nové a bylo legálně uvedeno na polský trh.

 3. Činnosti směřující k uzavření Smlouvy, zejména podání Objednávky, mohou provádět pouze osoby oprávněné jednat jménem Zákazníka. Předpokládá se, že objednavatelem je osoba pověřená Zákazníkem k provádění těchto činností.
 4. Podmínkou pro podání Objednávky je mít aktivní e-mailovou adresu a Účet v Obchodě, a také přihlásit se k němu.
 5. V případě podání Objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách Internetového obchodu je Objednávka Prodávajícímu podána Zákazníkem v elektronické podobě a představuje nabídku na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě je pro Zákazníka závazná, pokud Prodávající zašle na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem potvrzení o přijetí Objednávky k realizaci, které je prohlášením Prodávajícího o přijetí nabídky Zákazníka, a po jeho obdržení Zákazníkem je Kupní smlouva uzavřena.
 6. Podání Objednávky v Internetovém obchodě telefonicky, zasláním e-mailu nebo zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře probíhá v Pracovní dny a hodiny uvedené na webových stránkách Internetového obchodu. Za tímto účelem by měl Zákazník:
  • uvést při telefonickém rozhovoru, v textu e-mailu nebo v textu zprávy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře adresované Prodávajícímu název Zboží z nabídky Zboží na webových stránkách Obchodu a jeho množství,
  • uvést způsob dodání a způsob platby ze způsobů dodání a plateb uvedených na webových stránkách Obchodu,
  • uvést údaje potřebné k realizaci Objednávky, zejména: jméno a příjmení, bydliště a e-mailovou adresu.
 7. Informace o celkové hodnotě Objednávky uvedené v bodě výše poskytuje Prodávající vždy ústně po složení celé Objednávky nebo e-mailem s informací, že uzavření Zákazníkem Kupní smlouvy nese se sebou povinnost zaplatit za objednané Zboží, tímto okamžikem se uzavírá Kupní smlouva.
 8. Kupní smlouva se uzavírá v polštině, její obsah je v souladu s Pravidly.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout realizaci Objednávky, zejména když Objednávka neobsahuje všechny relevantní údaje, když je Zákazník v prodlení s jakoukoli platbou Prodávajícímu nebo z jiných důvodů uvedených Prodávajícím.
 10. O odmítnutí realizace Objednávky, bez ohledu na důvod, bude Prodávající informovat Zákazníka telefonicky nebo e-mailem.
 11. Prodávající může kdykoli zcela nebo zčásti odstoupit od Smlouvy. V případě, že je Objednávka realizována po částech, je odstoupení účinné pouze ve vztahu k té části Objednávky, která nebyla dokončena, a zejména nebyla předána Dopravci, pokud v prohlášení Prodávajícího o odstoupení od Smlouvy není uvedeno jinak.
 12. Prodávající dle své volby zasílá prohlášení o odstoupení od Smlouvy uvedené v odst. 11 výše e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce.

VI. Dodání

 1. Dodání Zboží zahrnuje území Polské republiky, území Evropské unie a evropských zemí mimo EU. Dodávka se uskuteční na adresu uvedenou zákazníkem při zadání objednávky.

 2. Dodání Zboží probíhá prostřednictvím Dopravce, tedy prostřednictvím kurýrní společnosti, přepravní společnosti nebo prostřednictvím vlastní dopravy Prodávajícího. Zákazník si může zboží vyzvednout na odběrném místě Prodávajícího.
 3. Pokud je pro Zboží, na které se vztahuje Objednávka, stanovena různá doba realizace, platí pro celou Objednávku nejdelší lhůta.
 4. Okamžikem vydání Dopravci Zboží, které je předmětem Objednávky, přecházejí na Zákazníka výhody a povinnosti související se zbožím, jakož i riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží.
 5. Dodání se provádí v Pracovní dny. Prodávající se může individuálně dohodnout se Zákazníkem na dodání i v jiné než Pracovní dny.
 6. Dodání Zboží se uskuteční v termínu uvedeném Prodávajícím.
 7. Po obdržení Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat jeho stav. V případě zjištění poškození nebo jiných námitek při převzetí Zboží je nutné sepsat za přítomnosti Dopravce protokol o námitkách, v němž bude přesně specifikováno množství a druh Zboží a jeho poškození v souladu s postupem platným u konkrétního Dopravce.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za činnosti Dopravce.
 9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů uvedených Zákazníkem při podávání Objednávky, jakož i způsobené neplatnými kontaktními údaji nebo dodací adresou.
 10. Předpokládá se, že osoba přebírající Zboží za Zákazníka je jím pověřená k převzetí dodávky a podpisu za něj dodacího listu, jakož i k provádění dalších souvisejících činností.
 11. V případě, že si Zákazník Objednané Zboží jednorázově nepřevezme, pokud bylo doručováno prostřednictvím Dopravce, může Prodávající dle své volby stanovit Zákazníkovi jiný termín převzetí nebo dodání Objednávky, okamžitě ukončit Smlouvu se Zákazníkem nebo odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených v těchto Pravidlech. Zákazník je navíc povinen uhradit náklady vynaložené Prodávajícím v souvislosti s nepřevzetím Zboží uvedeného v tomto odstavci a náklady na dodání Zboží.
 12. Zákazník se zavazuje uhradit veškeré náklady vynaložené Prodávajícím v důsledku nepřebrání objednaného Zboží Zákazníkem.
 13. Prodávající nenese odpovědnost za případné škody způsobené Zákazníkovi v důsledku čekání na nakládku organizovanou Zákazníkem, v důsledku nedodržení termínu převzetí Zboží uvedeného v Objednávce nebo určeného Prodávajícím.
 14. Prodávající předává Zákazníkovi elektronickou fakturu.

VII. GPS lokátor

 1. Prodávající si vyhrazuje právo bezplatně nainstalovat GPS vysílač nebo jiné zařízení pro určování polohy na zboží vybrané prodávajícím a zakoupené kupujícím. Instalace zařízení umožňující určení polohy zboží se provádí pouze za účelem ochrany zboží proti krádeži, ztrátě nebo jiným náhodným událostem během přepravy od sídla prodávajícího k kupujícímu.
 2. Prodávající je povinen přijmout data poslaná lokálními zařízeními instalovanými na zboží zakoupeném kupujícím za účelem dalšího zpracování.
 3. Pravidla pro přenos dat z zařízení pro určování polohy, jejich objem a obsah, stejně jako okamžik přenosu na server, jsou stanoveny interním softwarem a schopnostmi systému zpracování dat. GPS lokální data jsou zpracovávána až do dodání zboží kupujícímu a poté, dokud kupující nevrátí GPS zařízení prodávajícímu. Po této době jsou data přijatá z GPS lokátoru smazána z databází prodávajícího.
 4. Kupující dává prodávajícímu právo zpracovávat a uchovávat veškerá data potřebná k řádnému fungování služby po dobu aktivity GPS lokátoru.
 5. Prodávající má právo používat přijatá data pouze pro vlastní účely související s monitorováním trasy přepravy zboží a ochranou proti krádeži, ztrátě nebo jiným náhodným událostem během přepravy. Prodávající může tato data přenášet pouze orgánům zodpovědným za výkon zákona (včetně policie), státním zástupcům a soudům.
 6. Po dodání zboží kupujícímu prodávající telefonicky nebo e-mailem informuje o poloze GPS zařízení. Kupující je povinen okamžitě vrátit GPS lokátor prodávajícímu na jeho náklady nebo použít speciální obálku připravenou v tomto účelu a poskytnutou prodávajícím současně s zakoupeným zbožím.
 7. GPS lokátor je výhradním vlastnictvím prodávajícího a v případě poškození, újmy nebo neuvedení do provozu je kupující povinen prodávajícímu uhradit škody ve výši 100 EUR
 8. Prodávající se zavazuje správně zaznamenávat a zobrazovat data.
 9. Pod záznamem dat se rozumí příjem dat z lokálních zařízení prostřednictvím systému GSM a jejich uložení do databáze.
 10. Prodávající nenese odpovědnost vůči třetím stranám za škody, které mohou vzniknout v důsledku nelegálního nebo nesprávného používání lokalizátorů a dat, která sbírá.
 11. Změny v těchto obecných podmínkách nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách.
 12. Pro všechny spory vyplývající z provedení této dohody je příslušný soud sídlící u prodávajícího.

VIII. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků. V případě zahraničních dodavatelů je cena uvedena v eurech.

 2. Zákazník si může vybrat následující způsoby platby:

  • bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Prodávajícím Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude odesláno neprodleně po připsání finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího a sestavení Objednávky);
  • v hotovosti při osobním převzetí – platba na místě odběru Prodávajícího (v tomto případě bude realizace Objednávky provedena okamžitě po zaslání Prodávajícím Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude vydáno na odběrném místě Prodávajícího);
 3. Prodávající může také Podnikateli umožnit způsob platby s odloženou splatností, dále jen „Obchodní úvěr“. V tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Prodávajícím Podnikatelovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude odesláno neprodleně po sestavení Objednávky. Doba splatnosti bude individuálně dohodnuta s Podnikatelem. Doba splatnosti nesmí překročit 90 dnů.
 4. O poskytnutí Obchodního úvěru a jeho podmínkách, zejména o jeho maximální výši a době splatnosti, rozhodne Prodávající individuálně pro každého Zákazníka.
 5. Pro získání informací o způsobu podání žádosti o Obchodní úvěr Zákazník kontaktuje Prodávajícího individuálně.
 6. Prodávající může odmítnout poskytnout Zákazníkovi Obchodní úvěr nebo změnit jeho výši kdykoli bez udání důvodu. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na Kupní smlouvy uzavřené před změnou výše Obchodního úvěru Prodávajícím. Informaci o odmítnutí poskytnutí Obchodního úvěru nebo o změně jeho výše předává Prodávající e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou Zákazníkem při kontaktu s Obchodním asistentem.
 7. Zákazník nebude strhávat ani srážet Prodávajícímu částky nárokované nebo dlužné v rámci jiné povinnosti, která jej zavazuje s Prodávajícím, ani z odměny, na kterou má Prodávající vůči Zákazníkovi nárok, pokud se Strany nedohodly jinak v samostatných ujednáních.
 8. Prodávající má právo pozastavit realizaci Objednávek nebo dodání Zboží nebo může odstoupit od Smlouvy zcela nebo zčásti v případě prodlení s platbami Zákazníka Prodávajícímu. Z tohoto důvodu nemá Zákazník nárok na žádné současné ani budoucí nároky na náhradu škody nebo ušlého zisku, které mohou vzniknout v souvislosti s přerušením dodávek.

IX. Odpovědnost, vady Zboží

 1. Záruka za vady uvedená v občanském zákoníku se vylučuje.

 2. Prodávající nenese odpovědnost zejména v případě skladování, přepravy nebo používání Zboží v rozporu s informacemi obsaženými v popisu Zboží, štítcích Zboží.

 3. Odpovědnost Prodávajícího za ušlý zisk Zákazníka se vylučuje.
 4. Jakákoli odpovědnost Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy nebo poskytování Služeb Zákazníkovi je omezena na polovinu částky z poslední Objednávky podané Zákazníkem.
 5. Zákazníkovi nevznikají vůči Prodávajícímu žádné nároky z titulu nároků třetích osob vyplývajících z používání Zboží.

X. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb

 1. Zákazník může podat Prodávajícímu reklamaci v souvislosti s fungováním Obchodu a využíváním Služeb. Reklamaci lze podávat písemně na adresu: 7SUN Paweł Sternal, ul. Wiejska 49, 41-253 Czeladź, na e-mailovou adresu: orders@7sun.eu, tel. číslo +48 534 991 991.

 2. V reklamaci uvede Zákazník své jméno a příjmení, korespondenční adresu, druh a popis zjištěného problému.

 3. Prodávající se zavazuje každou reklamaci vyřídit do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, v této lhůtě informovat Zákazníka, kdy bude reklamace vyřízena. V případě chyb v reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k jejímu doplnění v potřebném rozsahu do 7 dnů ode dne obdržení žádosti Zákazníkem.

XI. Záruky

 1. Na Zboží se může vztahovat záruka výrobce.

 2. V případě Zboží, na které se vztahuje záruka, je informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou byla poskytnuta, vždy uvedena v popisu Zboží na webových stránkách Obchodu.

XII. Duševní vlastnictví

 1. Zákazník se zavazuje nepoužívat ochranné známky, obchodní značky a symboly Prodávajícího bez jeho předchozího souhlasu.

 2. Jakékoli obrázky, specifikace, technické listy, reklamní materiály nebo jiné materiály zpřístupněné Zákazníkovi Prodávajícím nebo veřejně dostupné jsou výhradním majetkem Prodávajícího. Zákazník nebude provádět změny těchto materiálů bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

 3. Zákazník sám nebo na základě příslušného zmocnění uděluje Prodávajícímu bezplatnou, nevýhradní a časově a územně neomezenou licenci k logu činnosti Zákazníka, k jeho používání pro vlastní účely podnikání Prodávajícího v následujících oblastech použití: záznam, reprodukce jakoukoli technikou, zavedení díla do paměti počítače a počítačové sítě, veřejné zobrazení nebo přehrávání na internetu, zejména na webových stránkách Prodávajícího.
 4. Zákazník souhlasí s umístěním výše uvedených údajů do seznamu zákazníků Prodávajícího, který je dostupný např. na webových stránkách Prodávajícího.

XIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Zákazníky shromažďuje a zpracovává Prodávající v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na webových stránkách Obchodu.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník je povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoli změny doručovacích adres, zmocnění, plných mocí, pod hrozbou uznání za platnou korespondenci a realizaci Objednávek podaných dříve zmocněnými nebo oprávněnými osobami a uznání za účinné doručení na poslední uvedenou adresu.

 2. Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně vlastnických autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webovým stránkám Internetového obchodu, jakož i k formulářům a logům náleží Prodávajícímu, a jejich používání může probíhat pouze určitým způsobem a v souladu s Pravidly.

 3. Pokud bude některé z ustanovení Pravidel považováno na základě právních předpisů za neplatné, nezákonné nebo nedosažitelné v jakémkoli rozsahu, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení Pravidel.
 4. Veškeré záležitosti a spory vzniklé v souvislosti s Objednávkami nebo Smlouvami uzavřenými mezi Prodávajícím a Zákazníkem, zejména související se vznikem právního vztahu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jeho plněním, ukončením, zrušením a uplatněním nároků na náhradu škody z titulu neplnění nebo nesprávného plnění Objednávky nebo Smlouvy podléhají výlučné jurisdikci příslušných soudů Polské republiky a polskému právu.
 5. Soudem příslušným k řešení případných sporů vyplývajících ze Smluv nebo realizace Objednávek uzavřených mezi Prodávajícím a Zákazníkem bude soud příslušný podle sídla Prodávajícího.
 6. V záležitostech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku.
 7. Obsah těchto Pravidel se může měnit. Změny Pravidel nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího. Změny se nevztahují na Objednávky podané před datem vstupu Pravidel v platnost.
payment