Zásady ochrany osobných údajov
Dátum zverejnenia:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ĆÍM SÚ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Radi by sme Vám priblížili podrobnosti spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, aby sme Vám poskytli úplné informácie a pohodlie pri používaní našej webovej stránky.

Vzhľadom na to, že sami pôsobíme v internetovom priemysle, vieme, aké dôležité je chrániť svoje osobné údaje. Preto vynakladáme osobitné úsilie na ochranu Vášho súkromia a všetkých informácií, ktoré nám poskytujete.

Starostlivo vyberáme a uplatňujeme vhodné technické opatrenia, najmä programové a organizačné, ktoré zabezpečujú ochranu spracúvaných osobných údajov. Naša webová stránka používa šifrovaný prenos údajov (SSL), ktorý zaisťuje ochranu Vašich identifikujúcich údajov.

V našich Zásadách ochrany osobných údajov nájdete všetky najdôležitejšie informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Prosíme Vás, aby ste si ich prečítali - sľubujeme, že Vám to nezaberie viac ako pár minút.

Kto je správcom webovej stránky www.7sun.eu?

Správcom webovej stránky je Paweł Sternal, ktorý podniká ako firma pod názvom 7SUN Paweł Sternal, zapísaný v Obchodnom registri Centrálneho registra a informácií o podnikaní vedenom ministrom hospodárstva na ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Poľsko, DIČ: 6443163595, IČO: 240990583 (teda My).

OSOBNÉ ÚDAJE

Aký právny akt upravuje spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, s. 1), všeobecne známej ako: GDPR. V rozsahu, ktorý neupravuje GDPR sa spracúvanie osobných údajov riadi zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 10. 5. 2018.

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je Paweł Sternal, ktorý podniká ako firma pod názvom 7SUN Paweł Sternal, zapísaný v Obchodnom registri Centrálneho registra a informácií o podnikaní vedenom ministrom hospodárstva na ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Poľsko, DIČ: 6443163595, IČO: 240990583, tel. číslo: +48 533 919 385, e-mail: orders@7sun.eu

Vo veci Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom:

 • e-mailu: orders@7sun.eu
 • tradičnej pošty: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Poľsko
 • telefonicky: +48 533 919 385.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE?

Aké osobné údaje spracúvame a na aké účely ich spracúvame?

Na našej webovej stránke Vám ponúkame množstvo rôznych služieb, na účely ktorých spracúvame rôzne osobné údaje na rôznych právnych základoch.

Účel

Osobné údaje

Právny základ spracúvania

Doba uchovávania osobných údajov

uzavretie a plnenie zmluvy

meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, DIČ, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, číslo platobnej karty

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvanie za účelom prijatia opatrení na Vašu žiadosť, pred uzavretím zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

do uplynutia premlčacej doby na nároky z plnenia zmluvy

vytvorenie a vedenie účtu

meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvanie za účelom prijatia opatrení na Vašu žiadosť, pred uzavretím zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

do uplynutia premlčacej doby na nároky z plnenia zmluvy

Kontaktný formulár „Dopyt na tovar”

e-mail, firma, tel. číslo

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracúvanie za účelom realizácie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v neprerušovanej komunikácii a umožnení kontaktu s nami vo veciach týkajúcich sa obchodnej činnosti

do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov

interaktívny chat

Meno, priezvisko, obraz, údaje, ktoré zákazník uvedie pri využívaní služby

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracúvanie za účelom realizácie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v neprerušovanej komunikácii a umožnení kontaktu s nami vo veciach týkajúcich sa obchodnej činnosti

do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a obrana voči pohľadávkam v konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi

meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo, DIČ, IČO, e-mailová adresa, tel. číslo, IP adresa, číslo bankového účtu, číslo platobnej karty

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracúvanie za účelom realizácie nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov a obrane voči pohľadávkam v konaní pred súdmi a inými štátnymi orgánmi

do uplynutia premlčacej doby na nároky z plnenia zmluvy

plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákonných ustanovení, najmä daňových a účtovných predpisov

meno, priezvisko, firma, rodné číslo, DIČ alebo IČO, e-mailová adresa, tel. číslo, korešpondenčná adresa, číslo platobnej karty

čl.6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z právnych ustanovení, najmä daňových a účtovných predpisov,

a to do uplynutia platnosti zákonných povinností Správcu, ktoré odôvodňovali spracúvanie osobných údajov

Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie požadovaných osobných údajov je dobrovoľné, je však podmienkou, aby sme Vám mohli poskytnúť služby (napr. vytvorenie účtu).

Príjemcovia osobných údajov

Na základe informácií, ktoré zadávate vo svojom účte, napríklad údaje o poskytovaných službách, informácie získané pomocou konkrétnych súborov cookies, vrátane Vašej polohy, ako aj Vášho doterajšieho správania, záujmu o konkrétny tovar alebo služby, budú pripravené personalizované ponuky a marketingové informácie ako napr. príbuzné či doplnkové produkty k tým, ktoré si prezeráte

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EHP alebo medzinárodným organizáciám?

Aby ste mohli používať nástroje Facebooka, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do Spojených štátov amerických, kde sa nachádzajú servery Facebooku Inc.

Facebook Inc. je zaradený do zoznamu subjektov zapojených do programu Privacy Shield (odkaz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), preto je ochrana osobných údajov adekvátna vo vzťahu k platným predpisom v Európskej únii v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej programom Privacy Shield EÚ-USA (odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

Pri používaní nástrojov Google (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) sa vaše osobné údaje môžu prenášať do spoločnosti Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NAŠOU SPOLOČNOSŤOU?

Podľa GDPR máte právo:

 • požiadať o prístup k svojim osobným údajom,
 • požadovať opravu svojich osobných údajov,
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
 • požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať voči spracúvania osobných údajov,
 • požiadať o prenos osobných údajov.

Ak nám bez zbytočného odkladu odošlete niektorú z vyššie uvedených žiadostí, tak Vám v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti poskytneme informácie o krokoch, ktoré boli v súvislosti s Vašou žiadosťou prijaté.

V prípade potreby môžeme mesačnú lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu zložitosti požiadavky alebo množstva požiadaviek.

V každom prípade Vás o predĺžení lehoty budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a vysvetlíme vzniknuté omeškanie.

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR)

Máte právo získať informácie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo:

 • na prístup k osobným údajom,
 • získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanej dobe uchovávania Vašich údajov alebo kritériách na určenie tejto doby, o Vašich právach podľa GDPR a práve podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, o zdroji týchto údajov, o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania a o bezpečnostných opatreniach používaných v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo územia Európskej únie;
 • získať kópiu svojich osobných údajov.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, odošlite svoju žiadosť na nasledujúcu adresu: orders@7sun.eu

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR)

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje bezodkladne opravili. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie Vašich osobných údajov. Ak chcete požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, odošlite svoju žiadosť na adresu: orders@7sun.eu

Právo na vymazanie osobných údajov, tzv "právo byť zabudnutý" (čl. 17 GDPR)

Máte právo požiadať o odstránenie svojich osobných údajov, ak:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • ste odvolali svoj osobitný súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu;
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonným spôsobom;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom spracúvanie osobných údajov súvisí s priamym marketingom;
 • ste namietali proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v súvislosti so spracúvaním nevyhnutným na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo spracúvaniu nevyhnutného na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.

Napriek podaniu žiadosti o vymazanie osobných údajov môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať za účelom preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania nárokov, o čom budete informovaný/informovaná.

Ak chcete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na nasledujúcu adresu: orders@7sun.eu

Právo podať žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)

Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:

 • spochybňujete správnosť svojich osobných údajov – v tomto prípade obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu umožňujúcu overenie správnosti týchto údajov;
 • spracúvanie Vašich údajov je protiprávne a namiesto vymazania Vašich osobných údajov budete požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, ale sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich nárokov;
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – kým sa nezistí, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad dôvodmi uvedenými vo Vašej námietke.

Ak chcete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, odošlite svoju žiadosť na adresu: orders@7sun.eu

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR)

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, vrátane profilovania, v súvislosti so:

 • spracúvaním nevyhnutným na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca osobných údajov alebo tretia strana;
 • spracúvaním na účely priameho marketingu.

Ak chcete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, odošlite svoju žiadosť na adresu: orders@7sun.eu

Právo požadovať prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR)

Máte právo získať od nás svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému správcovi osobných údajov.
Vaše osobné údaje Vám štandardne poskytneme vo formáte CSV. Ak by ste chceli, aby Vám boli údaje sprístupnené v inom formáte, uveďte vo svojej žiadosti preferovaný formát. Pokiaľ to bude možné, pokúsime sa Vám poskytnúť údaje vo formáte, ktorý preferujete.

Môžete tiež požiadať, aby sme Vaše osobné údaje zasielali priamo inému správcovi (za predpokladu, že je to technicky možné).

Ak chcete požiadať o prenos Vašich osobných údajov, odošlite svoju žiadosť na nasledujúcu adresu: orders@7sun.eu

Môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré vykonávame na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak chcete odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pošlite žiadosť na nasledujúcu adresu: orders@7sun.eu

Sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov sú porušované ustanovenia o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť o údajnom porušení dozornému orgánu, a to v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta Vášho bydliska.

V Poľsku je dozorným orgánom v zmysle GDPR predseda Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý 25. mája 2018 nahradil GIODO (Generálneho inšpektora na ochranu osobných údajov).

Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://uodo.gov.pl/en

Súbory „cookies”

Všeobecné informácie

Pri prezeraní webových stránok Internetového obchodu sa používajú súbory "cookies", ďalej len Cookies, teda drobné textové informácie, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení v súvislosti s používaním Internetového obchodu. Ich používanie je zamerané na správne fungovanie webových stránok Internetového obchodu.

Tieto súbory Vám umožňujú identifikovať softvér, ktorý používate, a individuálne prispôsobiť internetový obchod Vašim potrebám.

Cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v zariadení a priradenú hodnotu.

Bezpečnosť

Súbory cookies, ktoré používame, sú bezpečné pre Vaše zariadenia. Predovšetkým nie je možné, aby sa vírusy alebo iný nechcený softvér alebo malvér dostali do Vašich zariadení prostredníctvom súborov cookies.

Typy súborov cookies

Používame dva typy cookies:

 • Dočasné súbory cookies: sú uložené vo Vašom zariadení a zostávajú tam až do chvíle zatvorenia relácie prehliadača. Uložené informácie sa potom natrvalo vymažú z pamäte Vášho zariadenia. Mechanizmus dočasných súborov cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov ani akýchkoľvek dôverných informácií z Vášho zariadenia.
 • Trvalé súbory cookies: sú uložené vo Vašom zariadení a zostávajú tam, kým nebudú odstránené. Zatvorenie relácie prehliadača alebo vypnutie zariadenia neznamená ich odstránenie z Vášho zariadenia. Mechanizmus trvalých súborov cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov alebo akýchkoľvek dôverných informácií z Vášho zariadenia.

Ciele

Používame aj cookies tretích strán, konkrétne na nasledujúce účely:

 • konfigurácia internetového obchodu;
 • prezentácia Certifikátu o zhode prostredníctvom webovej stránky solidregulamin.pl, ktorej správcom je APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp.k., so sídlom v Gdaňsku, Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné na nasledujúcom odkaze: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia internetových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah prostredníctvom analytických nástrojov Google Analytics, ktorých správcom je Google Ireland Ltd. so sídlom v Írsku, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • vzájomného kontaktu medzi Zákazníkom a Predávajúcim cez Messenger, ktorého správcom je Facebook Ireland Ltd., Zásady ochrany osobných údajov Facebooku sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/help/cookies/.

Ak sa chcete dozvedieť o pravidlách používania súborov cookies, odporúčame Vám prečítať si Zásady ochrany osobných údajov vyššie uvedených spoločností

Pomocou nastavení webového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby môžete kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookies s uvedením podmienok ich ukladania a získania prístupu pre súbory cookies k Vášmu zariadeniu. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, aby ste zablokovali automatickú obsluhu cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo informovali o každom ich umiestnení na Vašom zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania so súbormi cookies sú dostupné v nastaveniach Vášho softvéru (webového prehliadača).

payment