Zásady ochrany osobních údajů
Datum zveřejnění:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CO JSOU ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Rádi bychom vás seznámili s podrobnostmi zpracování námi vašich osobních údajů, abychom vám poskytli plnou znalost a komfort při používání našich webových stránek.

Vzhledem k tomu, že sami působíme v internetovém odvětví, víme, jak důležitá je ochrana vašich osobních údajů. Proto věnujeme zvláštní péči ochraně vašeho soukromí a informací, které nám poskytujete.

Pečlivě vybíráme a používáme příslušná technická opatření, zejména programového a organizačního charakteru, které zajišťují ochranu zpracovávaných osobních údajů. Naše webové stránky používají šifrovaný přenos dat (SSL), což poskytuje ochranu údajů, které vás identifikují.

V našich Zásadách ochrany osobních údajů naleznete všechny nejdůležitější informace o zpracování námi vašich osobních údajů. Žádáme vás o jejich přečtení, to nezabere více než pár minut.

Kdo je správcem webových stránek www.7sun.eu?

Správcem webových stránek je Paweł Sternal podnikající pod obchodním názvem 7SUN Paweł Sternal, zapsaný v registru podnikatelů Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6443163595, REGON 240990583 (tedy my).

OSOBNÍ ÚDAJE

Jaký právní akt upravuje zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Sb. EU L 119, s. 1), běžně známé jako GDPR. V rozsahu neupraveném GDPR se zpracování osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je Paweł Sternal podnikající pod obchodním názvem 7SUN Paweł Sternal, zapsaný v registru podnikatelů Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem hospodářství, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6443163595, REGON 240990583, telefon:533 919 385, e-mail: orders@7sun.eu

Ve věci vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 • elektronické pošty: orders@7sun.eu
 • klasickou poštou: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec,
 • telefonu: 533 919 385.

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE?

Jaké osobní údaje a pro jaké účely zpracováváme?

Na našich webových stránkách vám nabízíme mnoho různých služeb, pro jejichž účely zpracováváme různé osobní údaje na různých právních základech.

Účel

Osobní údaje

Právní základ pro zpracování

Doba uchovávání údajů

uzavření a plnění smlouvy

jméno, příjmení, korespondenční adresa, NIP, REGON, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, číslo platební karty

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracování za účelem provedení činností na vaši žádost, před uzavřením smlouvy a zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou

do uplynutí promlčecí doby pro nároky související s plněním smlouvy

založení a vedení účtu

jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracování za účelem provedení činností na vaši žádost, před uzavřením smlouvy a zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou

do uplynutí promlčecí doby pro nároky související s plněním smlouvy

kontaktní formulář „Dotaz na Zboží”

e-mailová adresa, firma, telefonní číslo

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracování za účelem realizace našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zachování kontinuity komunikace a umožnění kontaktu s námi ve věcech prováděné podnikatelské činnosti

do  vznesení námitek proti zpracování osobních údajů

interaktivní chat

jméno, příjmení, obraz, údaje, které zákazník uvede při využívání služby

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracování za účelem realizace našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zachování kontinuity komunikace a umožnění kontaktu s námi ve věcech prováděné podnikatelské činnosti

do  vznesení námitek proti zpracování osobních údajů

stanovení, vyšetřování a vymáhání pohledávek a ochrana před pohledávkami v řízení před soudy a jinými státními orgány

jméno, příjmení, adresa bydliště, PESEL, NIP, REGON, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP, číslo bankovního účtu, číslo platební karty

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zpracování za účelem realizace našeho oprávněného zájmu spočívajícího v stanovení, vyšetřování a vymáhání pohledávek a ochraně před pohledávkami v řízení před soudy a jinými státními orgány

do uplynutí promlčecí doby pro nároky související s plněním smlouvy

plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních předpisů

jméno, příjmení, firma, PESEL, NIP nebo REGON, e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa, číslo platební karty

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy zpracování je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních předpisů

do zániku zákonných povinností Správce, kterými bylo zpracování osobních údajů odůvodněno

Dobrovolné poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí vámi požadovaných osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou poskytování námi služeb pro vás (např. založení účtu).

Automatické rozhodování (včetně profilování)

Na základě informací, které vyplníte v účtu, např. údaje o poskytovaných službách, informace získané pomocí souborů cookie, včetně polohy, dále vaše předchozí chování, zájem o konkrétní zboží nebo služby, budou připraveny personalizované nabídky a marketingové informace, např. produkty doplňující ty prohlížené.

Budeme předávat vaše osobní údaje mimo EHP nebo mezinárodním organizacím?

Aby bylo možné používat nástroje Facebooku, mohou být vaše osobní údaje předány do Spojených států amerických, kde jsou umístěny servery Facebooku Inc.

Facebook Inc. je zařazen v seznamu subjektů účastnících se programu Štít na ochranu soukromí (odkaz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), proto je ochrana osobních údajů přiměřená předpisům platným v Evropské unii, v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o přiměřenosti ochrany poskytované štítem UE-USA na ochranu soukromí (odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

Při používání nástrojů Google (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) mohou být vaše osobní údaje předány společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM NÁMI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Na základě GDPR máte právo:

 • požadovat přístup k vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu vašich osobních údajů,
 • požádat o výmaz vašich osobních údajů,
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitky proti zpracování osobních údajů,
 • požádat o přenos osobních údajů.

Pokud nás bez zbytečného odkladu požádáte o některou z výše uvedených věcí – v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti – poskytneme vám informace o opatřeních přijatých v souvislosti s vaší žádostí.

V případě potřeby můžeme měsíční lhůtu prodloužit o další dva měsíce z důvodu složitosti požadavku nebo počtu požadavků.

V každém případě vás budeme do jednoho měsíce od obdržení žádosti o prodloužení lhůty informovat a sdělíme vám důvody prodlení.

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Máte právo získat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, o plánované době uchovávání vašich údajů nebo kritériích pro stanovení této doby, o vašich právech podle GDPR a o právu vznést námitky předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, o zdroji těchto údajů, o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jakož i o bezpečnostních opatřeních používaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;
 • získat kopii vašich osobních údajů.

Pokud chcete požádat o přístup ke svým osobním údajům, odešlete svou žádost na adresu: orders@7sun.eu

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)

Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodleně opravili. Máte také právo požadovat, abychom vaše osobní údaje doplnili. Pokud chcete požádat o opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: orders@7sun.eu

Právo na výmaz osobních údajů, tzv "právo být zapomenout" (čl. 17 GDPR)

Máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů, když:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste svůj konkrétní souhlas v rozsahu, ve kterém byly osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu;
 • vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování osobních údajů souvisí s přímým marketingem;
 • vznesli jste námitky proti zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se zpracováním nezbytným pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo zpracováním nezbytným pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných námi nebo třetí stranou.

I přes podání žádosti o výmaz osobních údajů můžeme vaše údaje zpracovávat dále za účelem stanovení, vyšetřování nebo ochrany nároků, o čemž budete informováni.

Pokud chcete požádat o výmaz vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: orders@7sun.eu

Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, když:

 • zpochybňujete správnost vašich osobních údajů – v tomto případě omezíme zpracování vašich osobních údajů na dobu umožňující ověření správnosti těchto údajů;
 • zpracování vašich údajů je protiprávní, a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale jsou potřebné pro stanovení, vyšetřování nebo ochrany vašich nároků;
 • vznesli jste námitky proti zpracování vašich osobních údajů – dokud nebude určeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad důvody uvedenými ve vašich námitkách.

Pokud chcete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: orders@7sun.eu

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování, v souvislosti se:

 • zpracováním nezbytným pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo zpracováním nezbytným pro účely oprávněných zájmů realizovaných Správcem osobních údajů nebo třetí stranou;
 • zpracováním pro účely přímého marketingu.

Pokud chcete vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: orders@7sun.eu

Právo požádat o přenos osobních údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo od nás obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zaslat je jinému správci osobních údajů. Vaše osobní údaje Vám standardně poskytneme ve formátu CSV. Pokud dáváte přednost tomu, aby vám byly údaje zpřístupněny v jiném formátu, uveďte preferovaný formát ve své žádosti. Pokud to bude možné, pokusíme se vám poskytnout údaje ve formátu, který preferujete.

Můžete také požádat, abychom vaše osobní údaje zaslali přímo jinému správci (pokud je to technicky možné).

Pokud chcete požádat o přenos vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: orders@7sun.eu

Mohu odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování prováděného námi na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, zašlete svou žádost na adresu: orders@7sun.eu

Stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

V Polsku je dozorovým orgánem ve smyslu GDPR předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, který 25. května 2018 nahradil GIODO.

Více informací naleznete na adrese: https://uodo.gov.pl/en

Soubory cookie

Obecné informace

Při procházení webových stránek Internetového obchodu se používají soubory cookie, dále jen Cookies, tedy malé textové informace, které se ukládají na vaše koncové zařízení v souvislosti s používáním Internetového obchodu. Cílem jejich použití je správné fungování webových stránek Internetového obchodu.

Tyto soubory vám umožňují identifikovat vámi používaný software a přizpůsobit Internetový obchod vašim individuálním potřebám.

Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na zařízení a přiřazenou hodnotu.

Bezpečnost

Námi používané soubory cookie jsou bezpečné pro vaše zařízení. Zejména není možné, aby se viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware dostaly do vašich zařízení prostřednictvím souborů cookie.

Typy souborů cookie

Používáme dva typy souborů cookie:

 • relační Cookies: jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstávají tam až do ukončení relace daného prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti vašeho zařízení. Mechanismus relačních Cookies znemožňuje získat jakékoli osobní údaje nebo jakékoli důvěrné informace z vašeho zařízení.
 • Trvalé Cookies: jsou uloženy ve vašem zařízení a zůstávají tam do okamžiku jejich smazání. Ukončením relace daného prohlížeče nebo vypnutím zařízení nedojde k jejich odstranění z vašeho zařízení. Mechanismus trvalých Cookies znemožňuje získat jakékoli osobní údaje nebo jakékoli důvěrné informace z vašeho zařízení.

Cíle

Používáme navíc soubory cookie externích subjektů pro následující účely:

 • konfigurace Internetového obchodu;
 • předložení Osvědčení o shodě prostřednictvím webové stránky solidnyregulamin.pl, jejímž správcem je APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., se sídlem v Gdańsku, Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na následujícím odkazu: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • vytváření statistik, které pomáhají porozumět, jak uživatelé webových stránek je používají, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics, jejichž správcem je Google Ireland Ltd. se sídlem v Irsku, Zásady ochrany osobních údajů Google jsou k dispozici na následujícím odkazu:  https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • kontakt zákazníků s prodávajícím prostřednictvím chatu Messenger, jehož správcem je Facebook Ireland Ltd., Zásady ochrany osobních údajů Facebook jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/help/cookies/.

Chcete-li se seznámit s pravidly používání souborů cookie, doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů výše uvedených společností

Pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby můžete sami kdykoli změnit svá nastavení souborů cookie a určit podmínky pro jejich ukládání a získávání přístupu k vašemu zařízení. Toto nastavení můžete změnit tak, abyste zablokovali automatické ukládání Cookies v nastaveních webového prohlížeče nebo abyste byli informovali o každém jejich uložení na vašem zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech ukládání Cookies jsou k dispozici v nastaveních vašeho softwaru (webového prohlížeče).

payment